Felvételek készítése

 
 ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
 TÁJÉKOZTATÓ
  

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

 
 
A Hangtrend Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.
 
Adatkezelő megnevezése:         Hangtrend Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma:   Cg. 16-09-012400
Adatkezelő székhelye:              5000 Szolnok, Rozmaring utca 19.
Adatkezelő elektronikus címe: hangtrend@gmail.com
Adatkezelő képviselője:            Kelemen Péter ügyvezető
 
Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:
 
-         információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.),
-         az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR),
-         2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk).
 
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.
 
*****
 

II. ADATKEZELÉSI CÉL: fénykép- és videofelvételek készítése és felhasználása az Adatkezelő által megszervezésre kerülő „Palacsintafesztivál” elnevezésű rendezvényen

 
A Hangtrend Kft. 2020. 05. 22. és 24. között immár negyedik alkalommal rendezi meg a
Palacsintafesztivál elnevezésű, több napos családi fesztivált (a továbbiakban: „Rendezvény”) Szolnokon, a NEFAG Játszótéren (5000 Szolnok, Kaán Károly út 71.). Az Adatkezelő a Rendezvényen fénykép- és videofelvételeket készít, amelyeket később nyilvánosságra hoz az alább megjelölt online felületeken.

Adatkezelés célja

 
A fotók és videók készítésének és felhasználásának célja a közérdeklődés tájékoztatása az Adatkezelő, mint rendezvényszervezéssel és a kultúra terjesztésével kapcsolatos tevékenységet ellátó gazdasági társaság által szervezett Rendezvényről, valamint a Rendezvény népszerűsítése és az egyes rendezvények képes beszámolóval való illusztrálása az Adatkezelő online felületein. Az Adatkezelő által szervezett rendezvényeket bemutató fotók és videók az Adatkezelő saját, http://www.palacsintafesztival.com/weboldalára, valamint az Adatkezelő, illetve a Palacsintafesztivál Facebook és Instagram oldalára kerülhetnek feltöltésre.
 

Kezelt személyes adatok

 
A rendezvényeken készült fotók és videófelvételek, melyeken a résztvevők véletlenszerűen feltűnhetnek.
 

Adatkezelés jogalapja

 
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Adatkezelő jogos érdeke, mely megegyezik az adatkezelési célokkal.
 
A Ptk. 2:48. § (2) bekezdése szerint nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. A bírói gyakorlat alapján a Ptk. szerinti hozzájárulásnak kell tekinteni, ha valaki tudva a fénykép,- vagy videofelvétel készítéséről, engedi a felvétel készítését, ahhoz pózol, vagy egyéb egyértelmű módon jelzi, hogy a fénykép vagy videó készítéséhez, és a jelen tájékoztatóban írtak szerinti felhasználáshoz hozzájárul.
 
Az Adatkezelő az általa szervezett Rendezvényen előzetesen azok reklámanyagain, illetve a helyszínen is egyértelmű tájékoztatást helyez el arra vonatkozóan, hogy az adott rendezvényen fényképek és videófelvételek készülnek, melyek közzétételre kerülnek a fent írt online felületeken. Az Adatkezelő azt, hogy valaki a tájékoztatás mellett az adott Rendezvényen megjelenik, egyértelmű ráutaló magatartásként értékeli arra vonatkozóan, hogy a Ptk. 2:48. § (1) bekezdése szerint hozzájárul a fényképek és videófelvételek készítéséhez és a tájékoztatóban írtak szerinti felhasználáshoz.
 
Személyes adatok forrása
 
A felvételeket az Adatkezelő munkavállalója, vagy megbízott fotós partnere készíti.
 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 
A személyes adatok kezelésére az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói jogosultak, akiknek ez a munkaköri feladatai közé tartozik.
 
Az adatkezelés során az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:
Fotós: Illyés Csaba
Videós: Dron Technology SRL
 
 
Az Adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításai szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Az Adatfeldolgozók titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.
 
A Facebook és Instagram Közösségi oldal esetén a Facebook Ireland Ltd. általános adatkezelési tájékoztatója a https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation és https://help.instagram.com/519522125107875 linken érhető el. Adatvédelmi kérdésekben a Facebook Ireland Ltd. adatvédelmi tisztviselőjével az alábbi felületen lehetséges a kapcsolatfelvétel: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.
 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére

 
A személyes adatokat az Adatkezelő nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez, az internet határtalanságából adódóan azonban azokat a feltöltést követően bárki megismerheti. Az Adatkezelőnek nincs ráhatása arra, hogy az interneten közzétett felvételeket az azt megismerők mire használják fel, és ezért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.
 

Személyes adatok kezelésének időtartama

 
A rendezvényekről szóló fénykép- és videófelvételeket tartalmazó tájékoztató cikkeket a fenti felületekről az Adatkezelő nem törli, csak az érintett kifejezett kérésére.
 
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
 
Egyik sem történik az adatkezelés során.
 
*****
 

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 

Tájékoztatáshoz való jog

 
Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.
 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

 
Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog

 
Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:
 
a)      az adatkezelés céljai;
b)     az érintett személyes adatok kategóriái;
c)      azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d)     a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e)      az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f)       a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
g)     ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
h)     ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

 
Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.
 
Az érintettnek a személyes adataiban bekövetkezett változást az Adatkezelőnek mielőbb szükséges bejelentenie, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az érintett jogainak érvényesülését.
 

Törléshez való jog

 
Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 
a)      az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b)     hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)      az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
d)     a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
e)      a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)       a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 
a)      vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)     az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)     az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 

Tiltakozáshoz való jog

 
Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés
e) pont) úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 
Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 

Adathordozhatósághoz való jog

 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
 
a)      az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b)     az adatkezelés automatizált módon történik.
 

 AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

 
Az érintett a fenti jogait a hangtrend@gmail.com címre megküldött elektronikus levelében, az
Adatkezelő székhelyére (5000 Szolnok, Rozmaring utca 19.) eljuttatott postai levélben. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.
 
*****
 

IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, vagy az Infotv.-t, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panasz tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően a panaszt ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről az érintettet értesítenie kell. A panasz megtételére az érintett jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségei alul olvashatók.
 
A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli.
 
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Szolnoki Törvényszék) előtt is megindítható.
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:
 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
Szolnok, 2020. 01. 30.
 
 
 
                                                                                              

Hangtrend Kft.
Adatkezelő képviseli: Kelemen Péter ügyvezető