Adatkezelési tájékoztató

 ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
 
I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA
 
A Hangtrend Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) a belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.
 
Adatkezelő megnevezése: Hangtrend Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 16-09-012400
Adatkezelő székhelye: 5000 Szolnok, Rozmaring utca 19.
Adatkezelő elektronikus címe: hangtrend@gmail.com
Adatkezelő képviselője: Kelemen Péter ügyvezető
 
Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:
 
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR),
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.).
 
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.
 

*****

 1.  ADATKEZELÉSI CÉL: A „Palacsintafesztivál” elnevezésű rendezvény lebonyolítása
 
A Hangtrend Kft. 2020. 05. 22. és 24. között immár ötödik alkalommal rendezi meg a Palacsintafesztivál elnevezésű, több napos családi fesztivált (a továbbiakban: „Rendezvény”) Szolnokon, a NEFAG Játszótéren (5000 Szolnok, Kaán Károly út 71.).
 
A Rendezvény lebonyolításához szükséges a jelentkezők meghatározott személyes adatainak kezelése.
 

Adatkezelés célja

 
Az adatkezelés célja a Rendezvényre jelentkezők azonosítása, kapcsolatfelvétel és a Rendezvény lebonyolítása.
 
A Rendezvényről az Adatkezelő fénykép- és videófelvételeket (a továbbiakban: „Felvételek”) készít, melyekkel kapcsolatos tájékoztató elérhető a http://www.palacsintafesztival.com/ weboldalon és a rendezvény helyszínén papíralapon.
 

Kezelt személyes adatok és kezelésük jogalapja

 
Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:
 
 1. a rendezvényt megelőzően a rajzpályázatra és a kerékpártúrára jelentkezők neve és lakcíme, telefonszáma, e-mail címe;
 2. a rendezvény időtartama alatt a palacsintasütő versenyre jelentkezők, a Rendezvényre kerékpárral érkezők, valamint a nyereményjátékok nyerteseinek neve és lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.
 
Az adatokat az Adatkezelő megbízásából a Hangtrend Kft munkatársai gyűjtik a helyszínen, kérdőíveken, a kitöltött kérdőíveket a továbbiakban az Adatkezelő tárolja.
 
A fentieken túl lehetséges, hogy a Rendezvény lebonyolítása körében azonosítás céljából az Adatkezelő kezeli továbbá a tagjainak nevét.
 
Az érintettek fenti adatainak kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. Az Adatkezelő jogos érdeke a jelentkezőkkel való együttműködés a Rendezvénylebonyolításakörében, továbbáanyereményekátadása anyertesek részére, amelyhez elengedhetetlen a kapcsolattartás, ezért szükséges a fentiekben megjelölt személyes adatok kezelése.
 

Személyes adatok forrása

 
Az érintett. Amennyiben az érintett a személyes adatok forrása, úgy a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.
 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 
Az érintettek személyes adatait az azokat gyűjtő Hangtrend Kft munkatársakon kívül kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek a Rendezvény lebonyolítása a munkaköri feladatai közé tartozik.
 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére

 
Az Adatkezelő az érintettek fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.
 

Személyes adatok kezelésének időtartama

 
A Rendezvény lebonyolításával összefüggésben kezelt személyes adatokat az Adatkezelő a Ptk. 6:22. §-a szerinti általános elévülési idő lejártáig, azaz 5 évig őrizi meg.
 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 
Egyik sem történik az adatkezelés során.
 

*****

 
 1. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN
 
Tájékoztatáshoz való jog
 
Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.
 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

 
Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapjanincs. Amennyiben az érintett személyes adatokkezelésénekmásjogalapjanincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nemérinti.
 

Hozzáférési jog

 
Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:
 
 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
  1. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  2. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  3. az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogykérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezeléseellen;
 3. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
  1. ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 4. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

 
Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.
 
Az érintettnek a személyes adataiban bekövetkezett változást az Adatkezelőnek mielőbb szükséges bejelentenie, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az érintett jogainak érvényesülését.
 

Törléshez való jog

 
Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 
 1. az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
  1. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 2. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagytiltakozikaközvetlenüzletszerzés céljábóltörténőadatkezelésellen;
 3. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 4. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 5. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
Az Adatkezelő az érintett törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:
 
 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  1. aközérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmikutatási célbólvagystatisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 
Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik. Törlés esetén erről az Adatkezelő értesíti azon adatkezelőket is, akiknek az érintett hozzájárulásával korábban az adatokat továbbította.
 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 
 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  1. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  2. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettigényli azokatjogiigényekelőterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagyvédelméhez;
 
 1. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amígmegállapításra nemkerül, hogyaz Adatkezelő jogosindokaielsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
 
 1. az érintett hozzájárulásával,
 2. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagyvédelméhez,
 3. más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 4. az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.
 

Tiltakozáshoz való jog

 
Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke a jogalapja, úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 

Adathordozhatósághoz való jog

 
Az érintett jogosult arra, hogya rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbájogosultarra, hogyezeket az adatokat az Adatkezelő egymásik adatkezelőnektovábbítsa, ha:
 
 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagya Rendelet 6. cikk(1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.
 

 AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

 
Az érintett a fenti jogait a hangtrend@gmail.com címre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére (5000 Szolnok, Rozmaring utca 19.) eljuttatott postai levélben. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.
 

*****

 
 1. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN
 
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, vagy az Infotv.-t, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panasz tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően a panaszt ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről az érintettet értesítenie kell. A panasz megtételére az érintett jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösena szokásos tartózkodási helye, amunkahelyevagyafeltételezett jogsértés helyeszerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségei alul olvashatók.
 
A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozójogszabályban, vagy az Európai Unió kötelezőjogiaktusaibanmeghatározottelőírások megsértésével kezeli.
 
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per
- az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Szolnoki Törvényszék) előtt is megindítható.
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:
 
Nemzeti Adatvédelmi és InformációszabadságHatóság (NAIH) Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu
 
Szolnok, 2020. 01. 30.
 
 
 
  https://lh3.googleusercontent.com/nxOQUAZ5khsmfg9WhpVV7-mNeOv6c_hOLG6DELn993nFygY2rBk6J4-c20Xkc1TZ7sCuYjCnERrDCvBbDk_Nhhi-h0OJJGUW-Ldkzmvl8loFjuQK4DSVNXNDwLmhrqluGx0z9FZn


 

Hangtrend Kft. Adatkezelő

képviseli: Kelemen Péter ügyvezető